hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-GL-OSZP-2022/000454

  O K R E S N Ý    Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                  Naše číslo                                  Vybavuje/linka                                  Gelnica
                     1.3.2022              OU-GL-OSZP- 2022/000454      RNDr. Demková /0961745711         3.3.2022

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej

len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Helena Michalova, Pribinova 23, Smižany

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Nálepkovo.
Výrub sa žiada pre 10 ks drevín druhu smrek obyčajný (Picea abies) a 10 ks drevín druh borovica lesná

(Pinus sylvestris), ktoré rastúna pozemku parc. č. C-KN 5956 (trvalý trávnatý porast), v nezastavanom území

obce Nálepkovo, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľky.


Žiadosť je odôvodnená nutnosťou vyčistenia TTP pozemku od náletových drevín a zjednotenia druhu pozemku

zaevidovaného v KN so skutkovým stavom.

Žiadosť bola doručená dňa: 1.3.2022

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť

písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                Ing. Milan Turzák
                                                                                                  vedúci odboru