domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-GL-OSZP-2021/000380

  O K R E S N Ý   Ú R A D  G E L N I C A

odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                     Naše číslo                                           Vybavuje/linka                               Gelnica
                    16.2.2021                                 OU-GL-OSZP- 2021/000380               RNDr. Demková /0961745711     19.2.2021

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len

zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Jaklovce, 055 61 JaklovcePredmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub spolu 16 ks drevín, rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch parc. č. C-KN 141/1 (ostatná plocha) a 869/2

(vodná plocha) v k. ú. Jaklovce.

Ide o dreviny druhu lipa malolistá (Tilia cordata) 2 ks, javor poľný (Acer campestre) 2 ks, smrek obyčajný (Picea abies) 12 ks

s obvodmi kmeňa (meranými vo výške 130 cm) nad 40 cm.


Uvedené dreviny rastú na pozemkoch vo vlastníctve Obce Jaklovce .

 

Žiadosť bola odôvodnená vysokým vekom drevín, ich značnou výškou a obavou z ohrozovania zdravia resp. poškodenia majetku (rodinných domov) v čase nepriaznivých poveternostných podmienok.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 16.2.2021

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo

elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                                                    Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                                                       vedúci odboru