domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-GL-OSZP-2021/000285

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica 

 

 

Váš list číslo/zo dňa                             Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                 Gelnica
                     22.1.2021                        OU-GL-OSZP- 2021/000285    RNDr. Demková /0961745711        17.2.2020

Vec
Upovedomenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme doručenie oznámenia o plánovanom výrube drevín a krov v ochrannom pásme

VN elektrického vedenia nasledovne:

 

Žiadateľ: Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice

Predmet oznámenia :
Dňa 22.1.2021 bolo na tunajší úrad doručené oznámenie spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.,ul. Mlynská 31,

Košice ako oprávnenej osobe na podnikanie v energetike, o zámere výrubu náletových drevín a súvislých krovitých porastov

v ochranných pásmach VN elektrického vedenia v k. ú. Jaklovce a Margecany, plánovaného v období roku 2021.


Ide o výrub náletových drevín a súvislých krovitých porastov v rozsahu ochranného pásma VN elektrického vedenia

VN elektrického vedenia VN 204 v úseku VN 204/217_A32 po VN 217_398, vrátane skupinovej prípojky pre TS0891-0004

Margecany Oľše ŽSR a TS0891-0006 Margecany ŤSR Žel. stanica t. j. od krajného vodiča 10 m na obidve strany.

Predpokladá sa výrub na výmere 12 000 m2.


Toto oznámenie považuje tunajší úrad za oznámenie v zmysle ust. § 47 ods. 4 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon OPaK) o plánovanej nevyhnutnej činnosti v dosahu ochranného pásma

VN elektrického vedenia v zmysle zákona o energetike organizáciou, ktorej táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 22.1.2021.

 

 

                                                                                            Ing. Milan Turzák
                                                                                              vedúci odboru