domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-GL-OSZP-2021/000052

  OKRESNÝ   ÚRAD   GELNICA

odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa                                                    Naše číslo                                             Vybavuje/linka                             Gelnica
                      22.12.2020                                OU-GL-OSZP- 2020/000798                   RNDr. Demková /0961745711             13.1.2021
                                                                                                 2021/000052

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Konanie o uložení preventívnych opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu a ochranu biotopu tetrova hlucháňa

(Tetrao urogallus) v lokalite „Skalisko“ v k. ú. Henclová a Švedlár.

 

Podnet na konanie : ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, 052 01
Spišská Nová Ves

Predmet konania:

Nové prejednanie a rozhodnutie o uložení preventívnych opatrení na zabezpečenie ochrany biotopu tetrova hlucháňa

(Tetrao urogallus) v lokalite „Skalisko“ v k. ú. Henclová a Švedlár, vyplývajúc z rozsudku Okresného súdu Košice

č. 7S/111/2019-118 zo dňa 22.7.2020.

 

Podnet na konanie bol doručený dňa: 22.12.2020

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou

alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                           Ing. Milan Turzák
                                                                                                            vedúci odboru