Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-GL-OSZP-2020/000549

26.06.2020

  OKRESNÝ ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa             Naše číslo                               Vybavuje/linka                    Gelnica
22.6.2020              OU-GL-OSZP- 2020/000549       RNDr. Demková /0961745711     22.6.2020

 

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín a krovín
Žiadateľ: Ing. Peter Lukáč, Jarná 19, 040 01 Košice

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovín rastúcich mimo lesa podľa ust. §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov z pozemku parcela č. C-KN 9217 (trvalý trávnatý porast) v k. ú. Nálepkovo, v celkovej výmere 100 m2.
Náletové dreviny tvoria súvislý porast na pozemku vo vlastníctve žiadateľa, mimo zastavaného územia obce Nálepkovo. Výrub sa požaduje z dôvodu nutnosti vyčistenia pozemku a umožnenia výstavby rekreačnej chaty vrátane stavieb, ktoré plnia doplnkovú funkciu k nej.

Žiadosť bola doručená dňa: 22.6.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                     vedúci odboru