Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

17.03.2020

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa    Naše číslo                   Vybavuje/linka                            Gelnica
10.3.2020      OU-GL-OSZP- 2020/000343 RNDr. Demková /0961745711 16.3.2020


Vec

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Ladislav Strompf, Mníšek nad Hnilcom 315

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín rastúcich mimo lesa podľa ust. §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parcela č. C-KN 4069 (trvalý trávnatý porast) v k. ú. Mníšek nad Hnilcom .
Dreviny druhu jelša, hrab, osika, určené na výrub, rastú na pozemku vo vlastníctve žiadateľa a ten sa nachádza v nezastavanom území obce Mníšek nad Hnilcom.

Dôvodom výrubu drevín je ich poškodenie a súčasne povinnosť čistenia poľnohospodárskeho pozemku od náletových drevín.

Žiadosť bola doručená dňa: 10.3.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

 

                                                                                      Ing. Milan Turzák
                                                                                       vedúci odboru