domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-TV-OSZP-2020/001926-3

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Alexander Kovács, Záhradná 193/5, 076 43 Čierna nad Tisou
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub celkom 10 ks drevín, s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 30 m2 krovitých porastov., rastúcich na parc. KN-C č. 1076/1, 1077 druh pozemku orná pôda. Dôvodom výrubu je vyčistenie parciel za účelom ich uvedenia do pôvodného stavu – orná pôda a ich opätovného obhospodarovania..
žiadosť doručená: 07.01.2020

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.