domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/015692

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:


Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku parc. č. 2060/12, kat. úz. Stredné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.


Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks dreviny druhu lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), rastúcej na pozemku parc. č. 2060/12, kat. úz. Stredné Mesto. Dôvodom výrubu je, že je v zlom zdravotnom stave, pred rokmi došlo k odlomeniu jednej z dvoch kostrových konárov vetiev stromu. Polovica stromu je naklonená nad frekventovaný chodník a stavbu korčuliarskeho pavilónu. V mieste zlomu a vetvenia sa nachádzajú plodnice drevokazných húb a miesto nasadenia koruny je hnilobou oslabené.


Žiadosť doručená dňa: 30.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.