domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/014572

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 6 ks stromov z toho 1 ks druhu slivka (Prunus) 1 ks druhu smrek pichľavý (Picea pungens) a 4 ks druhu smrek obyčajný (Picea abies) v lokalite ul. Šafárikova 10 a Jihlavská 24 v Košiciach.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 6 ks stromov z toho 1 ks druhu slivka (Prunus) 1 ks druhu smrek pichľavý (Picea pungens) a 4 ks druhu smrek obyčajný (Picea abies) rastúce na pozemku reg. „C“ parc. č. 1388, 4697/229 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu u stromov na Jihlavskej ul. je, že rastú v tesnej blízkosti vedľa oplotenia s rodinným domom. Padajúce ihličie upcháva kanalizačné potrubie domu, kde už v minulosti došlo k ohrozeniu nehnuteľnosti zrážkovou vodou. Strom na Šafárikovej ul. je nevhodne vysadený blízko chodníka, kde ho svojimi plodmi znečisťuje. Hrozí pošmyknutie a úraz. Strom je vychýlený z osi rastu, napadnutý hubovým ochorením.

Žiadosť doručená dňa: 24.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.