domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/014222

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č. 3355/11 a 3355/13, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks drevín z toho 1 ks druhu javor mliečny (Acer platanoides) a 1 ks druhu orech (Juglans sp.), rastúcich na pozemku parc. č. 3355/11 a 3355/13, kat. úz. Južné Mesto. Dôvodom výrubu javora je, že má nežiaduci náklon a vplyvom poveternostných podmienok môže dôjsť pri silnom vetre k jeho vyvráteniu a následne ohrozeniu majetku, zdravia alebo života. Orech je nevzhľadný a prestárly s poškodenou bazálnou časťou kmeňa a trhlinami na deformovanom kmeni, ktoré môžu znižovať jeho statickú stabilitu.

Žiadosť doručená dňa: 23.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.