domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/064922

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks stromov druhu smrek obyčajný (Picea abies) v lokalite ul. Bernolákova, Matuškova v Košiciach.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks stromov druhu smrek obyčajný (Picea abies) rastúce na pozemku reg. „C“ parc. č. 2735/22 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je zdravotný stav a nízka perspektíva týchto drevín. Zámerom je zlepšenie atraktivity územia, kvality života obyvateľov návrhom sadových úprav.

Žiadosť doručená dňa: 19.12.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.