domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2020/013772

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu, rastúceho na pozemku parc. č. 3350/5, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.

Žiadateľ: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu jabloň (Malus sp. - dvojkmeň), rastúceho na pozemku parc. č. 3350/5, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice. Dôvodom výrubu dreviny je jej konflikt s okolitými stavbami a mechanické poškodenie. Drevina je pôvodom z náletu, rastie tesne pri schodisku s obmedzeným priestorom pre rozvoj koreňovej sústavy, a s tým spojenou nižšou vitalitou a potenciálnou zníženou stabilitou drevín. Prerastajúce korene a hrubnúci kmeň poškodzujú okolité spevné plochy.


Žiadosť doručená dňa: 21.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.