domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2019/064942

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia  z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 4192/80, kat. úz. Severné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.   

Žiadateľ: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, Rastislavova 79,  040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu smrekovec opadavý/Larix decidua s obvodom kmeňa 96 cm meraným vo výške 130 cm od zeme, rastúcom na pozemku parc. č. 4192/80, kat. úz. Severné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.   

Dôvodom výrubu stromov je to, že sa strom nachádza  v blízkosti fasády bytového domu a jeho konáre, pravdepodobne pri silných vetroch, zasahujú k fasáde.

Žiadosť doručená dňa: 18.12.2019

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.