Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2020/013220

20.01.2020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks drevín, rastúcich na pozemku parc. č.433/1, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks drevín z toho 1 ks druhu smrek obyčajný (Picea abies), 2 ks druhu tuha západná Smaragd (Thuja occidentalis „Smaragd“) a 1 ks druhu tuha riasnatá( Thuja plicata), rastúcich na pozemku parc. č.433/1, kat. úz. Južné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice. Dôvodom výrubu drevín je ich nevhodné umiestnenie v medzihrobovom priestore s obmedzeným priestorom pre rozvoj koreňovej sústavy a s tým spojenou nižšou vitalitou a potenciálnou zníženou stabilitou drevín. Dreviny prerastajú koreňmi do priestoru pomníkov a spevnených plôch, porušujú hrobové miesta a poškodzujú okolité náhrobky a spevnené plochy.
Žiadosť doručená dňa: 17.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.