domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KS-OSZP-2020/002191

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60/39, 044 15 Vyšná Myšľa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks smrekov obyčajných rastúcich na parcele KN-E č. 2399/1, 2 ks javorov horských, 2 ks borovíc a 1 ks smreka obyčajného rastúcich na parcele KN-C č. 349, 4 ks smrekov obyčajných, 1 ks smrekovca opadavého, 7 ks duglasiek a 5 ks borovíc rastúcich na parcele KN-C č. 354/1 v k. ú. Vyšná Myšľa. Dôvodom výrubu drevín je, že sa nachádzajú na miestach, kde bezprostredne ohrozujú zdravie a životy občanov padajúcimi konármi a tiež ohrozujú majetok občanov a obce.

Žiadosť doručená dňa: 10. 01. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.