MŽP SR

OU-KS-OSZP-2020/002127

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Šemša, 044 21 Šemša 116

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks smrekov obyčajných rastúcich na parcele KN-C č. 159 v k. ú. Šemša a 2 ks líp rastúcich na parcele KN-E č. 948/1 (KN-C č. 629) v k. ú. Šemša. Dôvodom výrubu je ochrana zdravia občanov a majetku.

Žiadosť doručená dňa: 09. 01. 2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.