Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2019/027912/Pt

22.07.2019

Žiadosť Poľnohospodárskeho výrobno-obchodného družstva Kočín, 922 03 Šterusy č.199 o predĺženie platnosti rozhodnutia číslo KÚŽP-2/2009/00468-Ga z 23.12.2009, ktorým bola žiadateľovi povolená výnimka zo zakázanej činnosti ustanovenej v § 14 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na vykonávanie banskej činnosti – ťažbu dolomitu, v ochrannom pásme PR Lančársky Dubník, kde platí 3. stupeň ochrany.

Oznámenie