Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2019/017210/Pt

24.04.2019

Žiadosť firmy Labonte s.r.o., Štúrova 55, 949 01 Nitra o vydanie súhlasu podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z., na umiestnenie stavby – terasy so sociálnym zariadením, na parcelách č. 10273/2/3/4 v k. ú. Piešťany v Ratnovskej zátoke. Predmetná lokalita sa nachádza v území CHA Sĺňava, kde platí 4. stupeň ochrany podľa zákona.

Oznámenie