Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2018/005189/Vk

12.01.2018

Žiadosť spoločnosti LESOREK s.r.o., Sama Chalupku 370/7, 972 26 Nitrianske Rudno o povolenie výrubu náletových drevín v ochranných pásmach elektrických vedení NN nízkeho napätia, VN vysokého napätia 22kV a VVN veľmi vysokého napätia 110kV z dôvodu ich bezpečnej a bezporuchovej prevádzky (ochranné pásma vyplývajú zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Konkrétne sa jedná o úseky prechádzajúce územím NPR Klátovské rameno, CHA Hubický park a PP Trnovské rameno. Žiadateľ zároveň požiadal o povolenie vstupu motorových vozidiel do chránených území za účelom výrubu týchto drevín.

Oznámenie