Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2016/037329/Ma

09.12.2016

Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona na akciu „Špačince, Krupanský potok rkm 10,000 - 11,500 odstránenie nánosov“. Výruby na dotknutom úseku vodného toku sa čiastočne nachádzajú v Chránenom vtáčom území Špačinsko-nižnianske polia.

Oznámenie