hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-SZOP3-2018/015615

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu Picea abies/Smrek obyčajný s obvodom kmeňa 84 cm a 1 ks stromu druhu Malus sp./Jabloň sp. s obvodom kmeňa 85 cm, rastúce na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK výrub 1 ks stromu druhu Picea abies/Smrek obyčajný s obvodom kmeňa 84 cm rastúceho na pozemku parc. č. 4953, kat. úz. Terasa (lokalita Mikovíniho č. 46, Ke) a 1 ks stromu druhu Malus sp./Jabloň sp. s obvodom kmeňa 85 cm rastúceho na pozemku parc. č. 1839, kat. úz. Terasa (lokalita Laborecká č. 12, Ke), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, že sa jedná o vzrastlé jedince s typickým habitusom, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti obytného domu, kde svojou korunou zasahujú do obytného domu a spôsobujú tienenie spodných bytov. Vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok môžu spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 26.02.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (milena.hustakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.