domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OZP3-2019/015161

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu na ul. Pasteurova ul. č. 9.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Jaseň štíhly/Fraxinus excelsior s obvodom kmeňa 118 cm a 112 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku parc. č. 1553/5 v kat. úz. Južné mesto. Dôvodom výrubu, je že predmetná drevina je dvojkmenná, pričom jeden z kmeňov je vychýlený zo svojej osi smerom nad parkovisko. V prípade vyvrátenia stromu vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku alebo zdravia obyvateľov. Výrubom nachýleného stromu by došlo k narušeniu stability druhého kmeňa, preto je potrebné odstrániť aj túto časť.

Žiadosť doručená dňa: 22.02.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.