domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/063116

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov a 1 m2 krovitých porastov, rastúcich na pozemku parc. č. 3006/1, kat. úz. Terasa, Narcisová ulica, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, Rastislavova 79, 040 01 Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu dub letný (Quercus robur), 1 ks stromu druhu čerešňa vtáčia (Prunus avium) a 1 m2 krovitých porastov druhu agát (Robinia), rastúcich na pozemku parc. č. 3006/1, kat. úz. Terasa, Narcisová ulica, vo vlastníctve mesta Košice.
Dôvodom výrubu stromu je nízka vitalita drevín a zníženie ich ekologického a estetického pôsobenia.
Žiadosť doručená dňa: 06.12.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.