domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/058094

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu v lokalite Štúrova 32, Košice.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu smrek pichľavý/Picea pungens/ s obvodom kmeňa 124 cm rastúci na pozemku parc. č. 1237/2 v kat. úz. Skladná v lokalite Štúrova 32 v Košiciach. Predmetná drevina dosahuje značnej výšky, má plytké korene, rastie vo svahu, kde má nedostatok priestoru pre vývoj koreňovej sústavy. Drevina má zníženú stabilitu a hrozí vyvrátenie stromu, čím by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku, zdravia alebo života.

Žiadosť doručená dňa: 08.11.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.