domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/050603

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 1 ks stromu v lokalite MŠ Rumanova 14 Košice.

Žiadateľ: MŠ Rumanova 14, Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu javor (Acer) s obvodom kmeňa 145 cm, rastúci na pozemku reg. „C“ parc. č. 2063 v kat. úz. Stredné Mesto. Dôvodom výrubu je, že strom sa nachádza v tesnej blízkosti kanálovej šachty a korene stromu sú v tesnej blízkosti kanálových potrubí, čím akútne hrozí ich poškodenie, čo v súčasnosti vzhľadom na veľkosť stromu a jeho koreňov považujeme za havarijný stav.

Žiadosť doručená dňa: 20.09.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.