hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/038179

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 1 ks krovitého porastu na ul. Čechovova.

Žiadateľ: Mestská časť Košice – Krásna, ul. Opátska 18, 040 18 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks krovitého porastu rastúceho na pozemku reg. „E“ parc. č. 3-140/24 v kat. úz. Krásna. Dôvodom žiadosti o výrub je poškodzovanie oplotenia parcely č. 7775 v dôsledku čoho je ohrozený majetok a bezpečnosť obyvateľov užívajúcich danú nehnuteľnosť.

Žiadosť doručená dňa: 10.07.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.