hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/036159

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu na ul. Garbiarska 4 v Košiciach.

Žiadateľ: Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu cypruštek lawsonov/Chamaecyparis lawsoniana/ s obvodom kmeňa 44, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku parc. č. 3179 v kat. úz. Letná vo vlastníctve Mesta Košice. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav stromu.

Žiadosť doručená dňa: 25.06.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.