hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/031568

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub krovitého porastu v zložení: baza čierna, svíb krvavý, bršlen európsky, lieska obyčajná a vtáčí zob; a stromy v zložení: vŕba krehká, vŕba rakytová, čerešňa vtáčia, topoľ osikový, rastúcich na pozemku parc. č. 5672, 5671, 5684/2, kat. úz. Myslava a na pozemku parc. č. 5685/7, 5685/502, kat. úz. Kamenné.
Žiadateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub krovitého porastu v zložení: baza čierna, svíb krvavý, bršlen európsky, lieska obyčajná a vtáčí zob v celkovej plošnej výmere 80m² a stromy v zložení: 5 ks vŕba krehká s obvodmi kmeňov 68, 90, 106, 124 a 135 cm, 3 ks vŕba rakytová s obvodmi kmeňov 51, 96 a 103 cm, 1 ks čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 57 cm a 4 ks topoľ osikový s obvodmi kmeňov 43, 45, 72 a 72 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na pozemkoch parc. č. 5672, 5671, 5684/2, kat. úz. Myslava a na pozemkoch parc. č. 5685/7, 5685/502, kat. úz. Kamenné, MČ Košice - Myslava.
Dôvodom výrubu drevín je príprava výstavby nového VN vedenia.
Žiadosť doručená dňa: 29.05.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.