hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/031533

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks stromov a krovitý porast na ul. Narcisová 1, 3, 5 a Jazmínová v Košiciach.

Žiadateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o., Komenského č. 7, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks stromov druhu katalpa bignoniovitá s obvodom kmeňa 77 cm, borovica lesná s obvodom kmeňa 120 cm a čremcha obyčajná s obvodom kmeňa 80 cm meraných vo výške 130 cm resp. tesne pod miestom rozkonárenia a krovitý porast v druhovom zložení krušpán vždyzelený o celkovej plošnej výmere 4,6 m2 rastúcich na pozemkoch parc. č. 3003, 3851, 3002, 2879, 3006/1, 3852/1, 3001/1 v kat. úz. Západ. Stromy a krovité porasty sú navrhované na výrub z dôvodu plánovanej líniovej stavby TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 5610 v MČ Košice - Západ.

Žiadosť doručená dňa: 27.05.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.