domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/031051

  

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 18 ks drevín rastúcich na pozemkoch mesta Košice v lokalite ulíc: Šafárikova a Humenská, kat. úz. Terasa, MČ Košice – Západ.
Žiadateľ: Tepelné hospodárstvo spol s r.o. Košice, Komenského č.7, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 18 ks drevín, z toho krovitý porast: 1 ks zlatovka + ruža o výmere 2 m²,1 ks ruža + orgován o výmere 12,2 m²,1 ks baza čierna o výmere 2m², 1 ks ruža mnohokvetá o výmere 2,2 m², 2 ks krušpán vždyzelený o celkovej výmere 8,5m², 1 ks vtáčí zob obyčajný o výmere 2,3m², 1 ks borievka netatova o výmere 2m², a stromy: 2 ks stromov druhu borovica poľná s obvodmi kmeňov 75 a 85 cm, 2 ks stromov druhu breza previsnutá s obvodmi kmeňov 99 a 102 cm, 1 ks stromu druhu orgován obyčajný s obvodom kmeňa 30 cm, 1 ks stromu druhu smrekovec opadavý s obvodom kmeňa 168 cm, 2 ks stromov druhu smrek obyčajný s obvodmi kmeňov 48 a 42 cm, 1 ks stromu druhu tuja západná s obvodom kmeňa 31 cm a 1 ks stromu druhu cypruštek lawsonov s obvodom kmeňa 37 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou, rastúcimi na pozemkoch mesta Košice v lokalite ulíc: Šafárikova č.8, Humenská č. 12B, Humenská č. 12A, Humenská č. 10B, Humenská č. 10/A, Humenská č. 6B, Humenská č. 6A, Humenská č. 21, Humenská č. 19, kat. úz. Terasa, MČ Košice – Západ.
Dôvodom výrubu predmetných drevín je realizácia líniovej stavby „Modernizácia časti SVR okruhu 2773“ - trasy sekundárnych vykurovacích rozvodov tepla.
Žiadosť doručená dňa: 27.05.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.