hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/021777

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks stromov (2 ks jedľa biela a 1 ks smrek obyčajný) rastúcich na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4697/200, 548/1 a 4697/157, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu jedľa biela (Abies alba) s obvodom kmeňa 110 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku reg. „C“ parc. č. 4697/200, kat. úz. Terasa, 1 ks stromu druhu jedľa biela (Abies alba) s obvodom kmeňa 100 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku reg. „C“ parc. č. 548/1, kat. úz. Terasa a 1 ks stromu druhu smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 146 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku reg. „C“ parc. č. 4697/157, kat. úz. Terasa.
Dôvodom žiadosti o výrub drevín je podľa žiadateľa skutočnosť, že sa jedná o vzrastlé jedince s typickým habitusom. Stromy sú nevhodne vysadené, čím spôsobujú tienenie prízemných bytov a niektoré svojim habitusom poškodzujú fasádu bytovému domu.

Žiadosť doručená dňa: 01.04.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.