domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/019991

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 120 ks stromov na ul. Buzinská v Košiciach.

Žiadateľ: Wisage spol. s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice v zastúpení AIP projekt, s.r.o., Letná 10, 04001 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 120 ks stromov rastúcich na pozemkoch parc. č. 919/1, 912/2, 912/9 v kat. úz. Šaca. Stromy sú navrhované na výrub z dôvodu plánovanej výstavby Administratívno – polyfunkčnej budovy Buzinská v MČ Košice - Šaca.

Žiadosť doručená dňa: 22.03.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.