domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/018956

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 1 ks stromu druhu : jedľa biela (Abies alba) v MČ Košice – Vyšné Opátske.

Žiadateľ: Mestská časť Košice – Vyšné Opátske, Nižná Úvrať 25, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu : jedľa biela (Abies alba) s obvodom kmeňa 108 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúcej na pozemku reg. „E“ parc. č. 61 v kat. úz. Vyšné Opátske vo vlastníctve Mesta Košice z dôvodu podnetu občana, ktorý poukazuje na výšku stromu a obavy z jeho spadnutia a poškodenia rodinného domu.

Žiadosť doručená dňa: 13.03.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.