hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/051097

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu Slivka (Prunus sp.) rastúceho na pozemku parc. č. 543/1, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ (Tr. SNP č. 40, Košice).
Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Slivka (Prunus sp.) s obvodmi prepleteného trojkmeňa 92 cm, 118 cm a 93 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku parc. č. 543/1, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.
Dôvodom výrubu stromu je skutočnosť, že ide o vzrastlého jedinca s typickým habitusom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti bytového domu a chodníka. Svojím habitusom zatieňuje byty na nižšom podlaží a svojím dozrievajúcim ovocím môže spôsobiť pošmyknutie obyvateľov bloku. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok môže spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.
Žiadosť doručená dňa: 29.11.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.