hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/042940

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 9 ks stromov druhu Topoľ čierny (Populus nigra „Italica“) rastúcich na pozemku parc. č. 2047/1, 3, 6, 10, kat. úz. Stredné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 4 ks stromov druhu Topoľ čierny (Populus nigra „Italica“) s obvodmi kmeňov 280, 363, 366 a 215 cm ako aj 1 ks stromu druhu Topoľ čierny (Populus nigra „Italica“) - dvojkmeň s obvodmi kmeňov 246 a 214 cm rastúcich na pozemku parc. č. 2047/3 , kat. úz. Stredné Mesto, 1 ks stromu druhu Topoľ čierny (Populus nigra „Italica“) s obvodom kmeňa 316 cm rastúceho na pozemku parc. č. 2047/1, kat. úz. Stredné Mesto, 1 ks stromu druhu Topoľ čierny (Populus nigra „Italica“) s obvodom kmeňa 179 cm rastúceho na pozemku parc. č. 2047/10, kat. úz. Stredné Mesto, 2 ks stromov druhu Topoľ čierny (Populus nigra „Italica“) s obvodom kmeňov 197 a 213 cm rastúcich na pozemku parc. č. 2047/6, kat. úz. Stredné Mesto (lokalita: Mestský park, Košice), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto.

Ako dôvod žiadateľ uvádza, že predmetné dreviny sú prestárle s množstvom suchých konárov v korunách (v minulosti už spôsobili škody na majetku). Nakoľko rastú nad frekventovanou komunikáciou je nutné zabrániť ohrozeniu zdravia majetku.
Žiadosť doručená dňa: 28.09.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.