hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/042736

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny o výrub 1 ks stromu druhu Lipa malolistá (Tilia cordata), rastúceho na pozemku parc. č. 897/1 a 899, kat. úz. Nižná Úvrať, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Vyšné Opátske.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Lipa malolistá (Tilia cordata), rastúceho na pozemku parc. č. 897/1 a 899, kat. úz. Nižná Úvrať, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Vyšné Opátske.

Ako dôvod žiadateľ uvádza, že predmetná drevina rastie v oplotení na hranici parc. č. 897/1 a 899, kat. úz. Nižná Úvrať. Koreňový systém zasahuje do susedného pozemku, kde sa nachádza plynová prípojka k rodinnému domu. Korene aj kmeň poškodzujú múrik, ktorý je v bezprostrednej blízkosti plynovej prípojky, čím hrozí nebezpečenstvo výbuchu a ohrozenia majetku a života občanov.
Žiadosť doručená dňa: 26.09.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.