hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/039159

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 37 ks stromov druhu Topoľ čierny Italica (Populus nigra Italica) a krovitého porastu o celkovej ploche 24 m² vo výške do 300 cm nad zemou, rastúcich na pozemku parc. č. 4260/2, kat. úz. Jazero, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Nad Jazerom.

Žiadateľ: ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská č. 22, 040 12 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 37 ks stromov druhu Topoľ čierny Italica (Populus nigra Italica) s obvodmi kmeňov 291, 138, 308, 242, 183, 215, 233, 164, 175, 368, 335, 435, 318, 165, 229, 160, 256, 204, 367, 202, 254, 224, 245, 57, 291, 282, 208, 212, 141, 233, 183, 145, 243, 130, 230, 195, 155 a krovitý porast o celkovej ploche 24 m² s výškou do 300 cm nad zemou, rastúcich na pozemku parc. č. 4260/2, kat. úz. Jazero, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Nad Jazerom

Ako dôvod žiadateľ uvádza, že ide o staré 40 - ročné stromy, ktoré sú vysoké a pri silnom vetre sa z nich olamujú konáre. Tieto následne padajú na motorové vozidlá zaparkované na Uralskej ulici, dochádza k poškodzovaniu motorových vozidiel vlastníkov bytov z Uralskej ulice. Majitelia z danej ulice sa sťažujú na poškodzovanie majetku a zároveň hrozí nebezpečenstvo úrazu na zdraví.

Žiadosť doručená dňa: 27.08.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.