hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/038954

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 21 ks stromov v lokalite Račí potok.

Žiadateľ: SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14,041 59 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 21 ks stromov nasledovných druhov : 3ks Jelša s obvodom kmeňa 79 cm, 1 ks Jelša s obvodom kmeňa 142 cm, 1 ks Vŕba s obvodom kmeňa 251 cm, 1 ks Jabloň s obvodom kmeňa 79 cm, 1 ks Jabloň s obvodom kmeňa 94 cm, 1 ks Slivka s obvodom kmeňa 63 cm, 2 ks Orech s obvodom kmeňa 63 cm, 1 ks Orech s obvodom kmeňa 79 cm, 2 ks Orech s obvodom kmeňa 94 cm, 3 ks Orech s obvodom kmeňa 110 cm, 1 ks Orech s obvodom kmeňa 126 cm, 2 ks Orech s obvodom kmeňa 142 cm, 1 ks Čerešňa s obvodom kmeňa 47 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku reg. „C“ parc. č. 5489/82, 5489/83 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je realizácia stavby „Košice, Račí potok II, rkm 0,510-0,610“

Žiadosť doručená dňa: 24.08.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.