domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/033703

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 14 ks stromov na Poštovej ulici v Košiciach.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 14 ks stromov druhu Catalpa bignonioides Nana s obvodmi kmeňov 38 cm, 56 cm, 62 cm, 58 cm, 49 cm, 53 cm, 48 cm, 71 cm, 51 cm, 64 cm, 53 cm, 64 cm, 60 cm, 96 cm rastúcich na pozemku parc. č. 2541 v kat. úz. Stredné mesto. Dôvodom výrubu je nízka vitalita drevín a ich znížená ekologická a estetická hodnota.

Žiadosť doručená dňa: 06.07.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.