hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/029547

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny o výrub 1 ks krovitého porastu a 4 ks stromov druhu vŕba, rastúcich na pozemku registra KN „C“ parc. č. 4480/1, kat. úz. Jazero, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice.

Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica; Odštepný závod Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice(správca).

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks krovitého porastu o plošnej výmere 176 m²; 1 ks stromu druhu vŕba s obvodom kmeňa vo výške pod rozkonárením 400 cm; 1 ks stromu druhu vŕba s obvodom kmeňa vo výške pod rozkonárením 320 cm; 1 ks stromu druhu vŕba (vyvrátený) s obvodom kmeňa 160 cm a 1 ks stromu druhu vŕba s obvodom kmeňa vo výške pod rozkonárením 410 cm, rastúcich na pozemku registra KN „C“ parc. č. 4480/1, kat. úz. Jazero, druh pozemku „Vodné plochy“, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice.

Dôvodom žiadosti o výrub je realizácia prác na stavbe, „Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 – 31,550 (absolútny rkm 135,900 – 137,550).

Žiadosť doručená dňa: 04.06.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.