domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/028424

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 3 ks stromov v lokalite Fábryho.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks stromov druhu Salix matsudana s obvodom kmeňa 122 cm a (dvojkmeň) 143 a 83 cm, a Prunus sp. s obvodom kmeňa (dvojkmeň) 54 cm a 58 cm cm, rastúcich na pozemku reg. „C“ parc. č. 3049 v kat. úz. Furča. Dôvodom výrubu je, že stromy rastú v tesnej blízkosti obytných domov, spôsobujú tienenie a u vŕb pri vetre padajú konáre na priahlý chodník a zaparkované autá, čím ohrozujú život a majetok občanov.

Žiadosť doručená dňa: 28.05.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.