hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/028211

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny a krajiny na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 1383/1, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Abies sp./Jedľa sp. s obvodom kmeňa 100 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 1383/1, ka. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Dôvodom žiadosti o výrub stromu je skutočnosť, že sa jedná vzrastlého jedinca s typickým habitusom, ktorý sa nachádza vo veľmi tesnej blízkosti obytného domu, kde svojou korunou zatieňuje okná. V prípade pádu, vplyvom poveternostných podmienok by mohol spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 28.05.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.