hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/018976

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 8 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 4377/2 a 4352/4, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Žiadateľ: mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 8 ks stromov, konkrétne: 1 ks stromu druhu Junglas regia/Orech kráľovský (trojkmeň) s obvodmi kmeňov 99, 54 a 60 cm, 1 ks stromu druhu Junglas regia/Orech kráľovský s obvodom kmeňa 111 cm, 1 ks stromu druhu Pinus sp./Borovica sp. s obvodom kmeňa 88 cm, 1 ks stromu druhu Picea abies/Smrek obyčajný s obvodom kmeňa 57 cm, 1 ks stromu druhu Prunus sp./Broskyňa sp. s obvodom kmeňa 47 cm, 1 ks stromu druhu Prunus sp./Broskyňa sp. (dvojkmeň) s obvodmi kmeňov 34 a 41 cm rastúce na pozemku parc. č. 4377/2, kat. úz. Terasa a 2 ks stromov druhuCerasus sp./Čerešňa višňová s obvodmi kmeňov 106 a 56 cm  rastúce na pozemku parc. č. 4352/4, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Dôvodom žiadosti o výrub stromov je vybudovanie prístupovej komunikácie pre zabezpečenie prístupu k rodinnému domu na parc. č. 4359, kat. úz. Terasa, ktorý bol znemožnený výstavbou oporného múru v rámci rekonštrukcie križovatky ul. Popradská – Toryská.

Žiadosť doručená dňa: 19.03.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.