hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/017977

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 7 ks stromov druhu Lipa malolistá/Tilia cordata s obvodmi kmeňov 161, 123, 149, 143, 102, 80 a 119 cm, rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Juh.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 7 ks stromov druhu Lipa malolistá/Tilia cordata s obvodmi kmeňov 161, 123, 149, 143, 102, 80 a 119 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 1237/2, 1237/1, kat. úz. Skladná (lokalita vnútorného areálu Športového združenia METROPOL, Štúrova č. 32, Košice) vo vlastníctve mesta Košice.
Dôvodom žiadosti o výrub stromov je skutočnosť, že stromy rastú na nevhodne zvolenom mieste v blízkosti stavebných objektov s poškodenými kmeňmi a zdeformovanými korunami. Zlý zdravotný stav stromov môže mať vplyv na zníženie stability a prevádzkovú bezpečnosť, koreňový systém môže nepriaznivo vplývať na stavebné objekty s možnosťou narušenia ich stability

Žiadosť doručená dňa: 12.03.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.