hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/015668

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 7 ks stromov druhu Jaseň štíhly/Fraxinus excelsior a 1 ks stromu druhu Lipa veľkolistá/Tilia platyphyllos, rastúce na pozemkoch parc. č. 5214/1, 8058, kat. úz. Krásna, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Krásna.

Žiadateľ: MČ Košice – Krásna, Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 5 ks stromov druhu Jaseň štíhly/Fraxinus excelsior s obvodmi kmeňov 270, 151, 276, 244, 145 cm a 1 ks stromu druhu Lipa veľkolistá/Tilia platyphyllos s obvodom kmeňa 192 cm, rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 5214/1, kat. úz. Krásna, 1 ks stromu druhu Jaseň štíhly/Fraxinus excelsior s obvodom kmeňa 162 cm, rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 8058, kat. úz. Krásna, 1 ks stromu druhu Jaseň štíhly/Frasinus excelsior s obvodom kmeňa 210 cm, rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 5214/1, kat. úz. Krásna, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Krásna.

Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, rastú v bezprostrednej blízkosti hrobových miest a svojou koreňovou sústavou ich poškodzujú. Vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok môžu spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 23.02.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.