hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/011735

 

VEC: Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o prejednaní správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druh Smrek / Picea sp. s obvodom kmeňa 68 cm, rastúceho vo verejnej zeleni na parc. č. 548/1, na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice - Západ.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druh Smrek / Picea sp. s obvodom kmeňa 68 cm, rastúceho vo verejnej zeleni na parc. č. 548/1, na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice - Západ.
Dôvodom žiadosti o výrub stromu je skutočnosť, že sa jedná o vzrastlého jedinca s typickým habitusom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti obytného domu, kde svojou korunou zasahuje do objektu. V prípade pádu vplyvom poveternostných podmienok môže spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 26.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.