hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/007944

VEC: Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o prejednaní správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu Smrek/Picea sp. s obvodom kmeňa 96 cm, rastúceho vo verejnej zeleni na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Západ.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice (MŠ Humenská č. 51 v Košiciach), v zastúpení Správy mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Smrek/Picea sp. s obvodom kmeňa 96 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 2735/22, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve mesta Košice.

Dôvodom žiadosti o výrub stromu je skutočnosť, že sa jedná o vzrastlého jedinca s typickým habitusom, vychýleného z rastu osi. V prípade pádu vplyvom zlých poveternostných podmienok môže spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 05.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.