hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/004909

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o zmenu rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín č. OU-KE-OSZP3-2015/032429 zo dňa 23.10.2015 na pozemku parc. č. 501/13, 501/25, 501/26, 27, 28, 29, 34, 124, 260, 265, 268, 360, 384, 386, 389, 542, kat. úz. Južné Mesto.

Žiadateľ: ENTO, spol. s r.o. Košice, Jesenského č. 6, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Zmena Rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2015/032429 zo dňa 23.10.2015 v bode II. a) náhradná výsadba.
Dôvodom žiadosti o zmenu rozhodnutia je skutočnosť, že nie je možné zrealizovať náhradnú výsadbu podľa časovo určených podmienok v bode II vyššie uvedeného rozhodnutia.

Žiadosť doručená dňa: 27.10.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.