hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/042110

 

VEC: Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o prejednaní správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu Topoľ čierny Italica / Populus nigra Itallica s obvodom kmeňa 183 cm, 1 ks stromu druhu Lipa malolistá / Tilia cordata s obvodom kmeňa 128 cm a 1 ks stromu druhu Jaseň štíhly / Fraxinus excelsior s obvodom kmeňa 216 cm, rastúcich (v areáli cintorína) na pozemku vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Myslava.

Žiadateľ: Miestny úrad mestskej časti Košice – Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Topoľ čierny Italica / Populus nigra Itallica s obvodom kmeňa 183 cm, 1 ks stromu druhu Lipa malolistá / Tilia cordata s obvodom kmeňa 128 cm a 1 ks stromu druhu Jaseň štíhly / Fraxinus excelsior s obvodom kmeňa 216 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 719/2, kat. úz. Myslava, vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice.
Dôvodom žiadosti o výrub stromov je skutočnosť, že stromy vykazujú známky zlého zdravotného stavu so zahnívajúcou dutinou kmeňa, olamom a oschnutím korún či zlomenými kostrovými konármi. Vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa stromy nachádzajú (areál cintorína), najmä za zlých poveternostných podmienok, môžu dreviny predstavovať nebezpečenstvo ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Žiadosť doručená dňa: 02.11.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.