hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/039594

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 6 ks stromov v lokalite Žriedlová ul.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 6 ks stromov druhu Populus nigra Italica rastúcich na pozemku reg. „E“ parc. č. 4127/4 v kat. úz. Huštáky. Dôvodom výrubu je že ide o posledné samičie jedince topoľov v danej oblasti, čo v období kvitnutia nepriaznivo pôsobí na alergikov. Predmetné stromy sú prestárle, v minulosti spôsobili škody na majetku padaním konárov.

Žiadosť doručená dňa: 19.09.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.